Forskning

Sektionen for Indeklima har i årtier markeret sig som en stærk forskningsgruppe på et højt internationalt niveau. Sektionen forsker i udvikling af designkriterier og tekniske løsninger, der har til formål at etablere et sundt, komfortabelt og produktivt indeklima ved et lavt energiforbrug. Forskningsprojekterne inkluderer ofte, at forsøgspersoner bliver eksponeret for forskellige typer indeklima og observation af effekten på deres sundhed, komfort og produktivitet. Forskningen foregår i klimalaboratorier og ved forsøg i felten. Sektionen råder over syv fuldskalaklimakamre.

Det overordnede sigte med aktiviteterne inden for bygningsfysik er at etablere og formidle grundlaget for bygninger med holdbare konstruktioner, bygninger der er sunde at opholde sig i, og som har et minimalt energibehov til opvarmning. Forskningen i hygrotermisk bygningsfysik omfatter mekanismerne for koblet varme- og fugttransport i og omkring bygningers klimaskærm. Vores kompetencer inden for området benyttes bl.a. til analysere konstruktioners samspil med indeklimaet, hvor det er erkendt, at fugt er en af de væsentligste årsager til indeklimaproblemer. Forskningen i bygningsenergi og installationer tager udgangspunkt i at skabe ny viden om proces- og produktsiden af udviklingen af byggeri. Der arbejdes herunder med metoder til beregningsmæssig karakterisering af bygningsdeles, installationers og bygningers egenskaber med henblik på udvikling, projektering og optimering af disse med hensyn til indeklima, funktionalitet, energiforbrug og totaløkonomi.

Forskningen er organiseret i forskningsområder og har enestående faciliteter.


Kontakt

Geo Clausen
Professor
DTU Sustain
45 25 40 25